MENI

Novi broj telefona: 011 41 55 820

Hvаlа Vаm što koristite Webizlog.rs!

Šta je DOMEN?

Domen je bez zalaska u tehnička objašnjenja jednostavno rečeno jedinstven naziv koji identifikuje web sajt kako bi bio pronađen na internetu. Sigurno ste već čuli da neko kaže da informacije možete naći na nekoj "interent adresi", e to je ustvari domen. Internet adresa Vašeg web sajta. Isto kao što vaša kuća ili stan imaju svoju jedinstvenu adresu tako je ima i svaki postojeći web sajt.

Registracija domena

Registrаcijа domenа je proces kojim Vam naša firmа (ovlašćeni registar) obezbeđuje (registruje) internet domen. Domen možete registrovаti na periode od godinu dana, i to od jedne do deset godina, te je potrebno dа ga obnavljate svaki put pre dаtumа isticanja važenja. Ukoliko propustite da ga obnovite, domen postaje slobodan i bilo ko drugi može da ga registruje na svoje ime.

Pravo na registraciju .rs domena imaju:
 • fizičko lice državljanin Srbije
 • pravno lice i preduzetnik sa sedištem u Srbiji
 • fizičko lice, strani državljanin, ako za administrativni kontakt navede fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji ili pravno lice sa sedištem u Srbiji
 • pravno lice u inostranstvu, ako za administrativni kontakt navede fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji ili pravno lice sa sedištem u Srbiji

Ukratko, svi zainteresovani mogu da registruju .rs domen, s tim što građani i firme iz inostranstva moraju da navedu administrativni kontakt koji je fizičko ili pravno lice u Srbiji.

Naziv .rs domena može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina naziva ne sme biti kraća od 2, niti duža od 63 znaka. Naziv ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju (primer: "www.-domen-.rs") i ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji (primer: www.do--men.rs).

Registrant

je lice (krajnji korisnik, vlasnik domena) koje registruje i koristi .rs domen. Registrant može da bude domaće ili strano, fizičko ili pravno lice.

Jedan registrant može da registruje više .rs domena. Za registraciju svakog .rs domena podnosi se poseban zahtev za registraciju.

Ako je naziv domena koji želite da registrujete slobodan, potrebno je da ovlašćenom registru dostavite podatke o registrantu (vlasniku domena), administrativnom i tehničkom kontaktu za domen koji želite da registrujete. Ovo može biti jedna ili više različitih osoba.

Administrativni kontakt

je fizičko lice, državljanin Republike Srbije ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, ovlašćeno da u ime registranta od RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije) prima podatke od značaja za registraciju i u ime registranta vrši promenu svih podataka o registraciji .rs domena. Obratite pažnju da administrativni kontakt ima ista ovlašćenja za upravljanje domenom kao i sam registrant (vlasnik) domena.

Tehnički kontakt

je fizičko ili pravno lice ovlašćeno da u ime registranta vrši promenu tehničkih podataka u vezi sa registracijom .rs domena (podaci o DNS serverima i promena lica određenog kao tehnički kontakt). U praksi je tehnički kontakt najčešće vaš Internet provajder kod koga se nalazi vaša web prezentacija za koju registrujete domen, odnosno u ovom slučaju naša firma.

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena, izričito potvrđujete da ste upoznati sa Opštim uslovima o registraciji .rs domena kao i Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena i da ih u potpunosti prihvatate.

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju .rs domena, dužni ste da ovlašćenom registru pružite tačne, potpune i važeće podatke o registraciji.

Potrebni podaci za registraciju domena:

Ako domen registrujete kao fizičko lice:

 • ime i prezime
 • prebivalište
 • administrativni i tehnički kontakt
 • kontakt za plaćanje
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Ako domen registrujete kao pravno lice ili preduzetnik:

 • poslovno ime
 • sedište
 • matični broj
 • PIB
 • administrativni i tehnički kontakt
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Prilikom registrovanja domena preko naše firme kao Tehnički kontakt, koji je obavezan podatak prilikom registrovanja domena, će biti naša firma.

Isto važi i sa DNS servere odnosno prilikom registracije domena naši DNS serveri će biti definisani u zahtevu za registraciju.

Ako ne želite da koristite naže servise i naše DNS servere, u svakom trenutku možete promeniti ove podatke preko Vašeg naloga na našem sajtu unosom IP adrese i naziva DNS servera koji želite da koristite. Ti DNS serveri moraju da budu aktivni najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Da bi ubrzo postupak registracije domena, RNIDS je omogućio naknadni prijem potrebne dokumentacije od stane registranta. Dužni ste da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena ovlašćenom registru dostavite kopije potrebnih isprava kojima dokazujete da imate pravo na registraciju .rs domena. Kopiju lične karte ako domen registrujete kao fizičko lice ili zvanične podatke o firmi ako domen registrujete kao pravno lice. Ako u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena RNIDS preko ovlašćenog registra ne primi potrebne kopije isprava, domen će biti obrisan, bez prava na povraćaj naknade za registraciju domena.

RNIDS vrši registraciju .rs domena prema pravu prvenstva (first-come, first-served princip). To praktično znači, da ako dva ili više zainteresovanih registranata istovremeno pošalju zahtev za registraciju istog domena, RNIDS prihvata samo prvi pristigli zahtev.

U trenutku kada RNIDS primi zahtev za registraciju domena, sistem RNIDS-a automatski na e-mail registranta šalje potvrdu o prijemu zahteva.

RNIDS će domen registrovati najkasnije u roku od 24 časa od trenutka izdavanja potvrde o prijemu zahteva za registraciju. U praksi će to trajati mnogo kraće - do nekoliko minuta.

Vaš željeni .rs domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis tog domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

Vaš .rs domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.

Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost produženja registracije. Registracija i produženje registracije .rs domena vrše se na cele godine, što znači da nije moguće registrovati domen na 6 meseci, 14 meseci i sl.

Više o Pravilima i uslovima registracije domena i korišćenja naših servisa možete naći na:

Pravila i uslovi registracije domena

1. Opšti uslovi.

1.1. Ovim pravilnikom se uređuje odnos između korisnika usluga (u daljem tekstu Korisnik) i društva Alkemy Play d.o.o. ( u daljem tekstu WebIzlog) za uslugu registracije domena (u daljem tekstu usluga).

2. Odredbe sporazuma.

2.1. Naručivanje usluge se vrši preko web stranice gde i prihvatate ove uslove korišćenja. Ugovor biva važeći od trenutka kada dobijete obaveštenje od WebIzlog-a o registraciji vašeg domena.

3. Registracija domena.

3.1. Specifikacija usluge će biti prikazana na predračunu/računu WebIzlog-a.

3.2. Prilikom podnošenja zahteva za registraciju .rs domena, korisnik je dužan da ovlašćenom registru pruži tačne, potpune i važeće podatke o registraciji. Potrebni podaci za registraciju domena:

Ako domen registrujete kao fizičko lice:
 • ime i prezime
 • prebivalište
 • administrativni i tehnički kontakt
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Ako domen registrujete kao pravno lice ili preduzetnik:
 • poslovno ime
 • sedište
 • matični broj
 • PIB
 • administrativni i tehnički kontakt
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena WebIzlog-u dostavi kopije potrebnih isprava kojima dokazuje da ima pravo na registraciju .rs domena. Ako u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena WebIzlog ne primi potrebne kopije isprava, domen može biti obrisan, bez prava na povraćaj naknade za registraciju domena.

3.3. Domen se registruje na ime Korisnika i u njegovom je vlasništvu. WebIzlog zadržava pravo da bude administrativni, tehnički i/ili kontakt za plaćanje računa domena tamo gde smatra da je to neophodno.

4. Naknada za uslugu.

4.1. Plaćanje registracije domena se vrši u vidu avansne uplate na osnovu predračuna koji se šalje korisniku pri naručivanju usluge. Uplata se vrši putem elektronskog plaćanja na sajtu gde se obavlja registracija, ili na šalteru u banci ili pošti na tekući račun naveden na predračunu. Po prijemu predračuna, korisnik je dužan da izvrši uplatu za registraciju najkasnije u roku od 3 dana. Ukoliko je uplata za obnovu domena, da bi domen bio obnovljen uplata treba da bude evidentirana najkasnije 3 dana pre isteka domena.

4.2. RNIDS (Registar nacionalnog Internet domena Srbije) vrši registraciju .rs domena prema pravu prvenstva (first-come, firstserved princip). To praktično znači, da ako dva ili više zainteresovanih registranata istovremeno pošalju zahtev za registraciju istog domena, RNIDS prihvata samo prvi pristigli zahtev. WebIzlog će poslati zahtev za registraciju domena najkasnije 24h nakon prijema izvoda iz banke na kojem se vidi da je izvršena uplata od strane korisnika.

4.3. WebIzlog ima pravo da ne pruži naručenu uslugu u slučaju da korisnik ne izvrši plaćanje u datom roku.

4.4. WebIzlog se obavezuje da će, pre novog ugovornog perioda, najmanje jednom poslati predračun za obnovu domena, ukoliko je domen moguće obnoviti od strane WebIzlog-a. WebIzlog neće biti odgovoran za domene čija registracija nije obnovljena zato što korisnik nije blagovremeno izvršio uplatu. U tom slučaju korisnik je odgovoran za obnovu svog domena. Korisnik je obavezan da ima ažurne kontakt podatke u svom nalogu i WebIzlog nije odgovoran ukoliko zbog neažurnosti kontakt podataka korisnik ne primi obaveštenja koja mu se šalju.

4.5. Vreme trajanja zakupa važi za period za koji je korisnik i izvršio uplatu a najduže 10 godina. U slučaju kašnjenja uplate za obnovu registracije domena, ukoliko je domen moguće obnoviti, cena obnove domena će zavisiti od trenutne cene na dan obnove domena.

4.6. Korisnik ima obavezu da po prijemu predračuna obavesti WebIzlog ukoliko postoje neke nepravilnosti kako bi se greška blagovremeno otklonila.

4.7. Povećanje cene za uslugu se može izvršiti samo za naredni pretplatnički period. U tom slučaju će korisnik biti obavešten 30 dana unapred putem elektronske pošte i preko web stranice na svom korisničkom nalogu. Pri snižavanju cena nije obavezno obaveštavati korisnika ali će WebIzlog i u tom slučaju obavestiti Korisnika potem elektronske pošte i na web stranici.

4.8. Ukoliko zbog povećanja cene usluga korisnik nije zadovoljan, on može da otkaže uslugu.

4.9. Ne vrši se povraćaj uplaćenih sredstava korisniku za registraciju domena.

5. Odgovornost Alkemy Play d.o.o.

5.1. WebIzlog zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama, ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni razlozi, za potrebe održavanja sistema i ukoliko to zahtevaju organi vlasti ili ovlašćena lica registranata relevantnih tipova domena.

5.2. WebIzlog se obavezuje da će korisničke informacije držati u tajnosti iz bezbednosnih razloga ali i zadržava pravo da u skladu sa pravilnikom registrara top-level domena objavi podatke o vlasniku domena na Whois bazi podataka i da informacije o korisniku da organima vlasti, ukoliko se radi o korisniku koji je pod istragom.

5.3. Korisnik je odgovoran ukoliko povredi pravilnik RNIDS-a ili pravilnik nekog drugog top level registara. WebIzlog nije odgovoran za eventualne povrede prava svojine, copyrights, i bilo kakve lažne i nepotpune informacije koje se prikazuju na portalu korisnika pod domenom registrovanim preko WebIzlog-a. WebIzlog za napred navedene radnje neće snositi posledice.

5.4. Ugovorni period je period trajanja pretplate i nije manji od godinu niti duži od deset godina. WebIzlog ne snosi odgovornost za posledice i indirektnu štetu (kao što je gubitak informacija, postavljanje pogrešnih podataka, na primer u slučaju da neko neautorizovano, treće lice, izvrši upad u resurse WebIzlog-a).

6. Obaveze korisnika usluga.

6.1. Ukoliko korisnik prekrši pravilnik ili se ponaša u suprotnosti sa zakonom, i na taj način nanese štetu WebIzlog-u, dužan je da isplati određenu nadoknadu prema važećem pravilniku.

6.2. Korisnik se obavezuje da neće koristiti resurse za neovlašćen pristup u WebIzlog-ove sisteme u cilju nanošenja štete sistemu, da neće ni na bilo koji drugi način kršiti važeći pravilnik WebIzlog-a i da neće širiti viruse ili druge vrste kodova koji bi mogli naneti štetu sistemu ili drugim korisnicima.

6.3. Ukoliko WebIzlog utvrdi da Korisnik zloupotrebljava sistem i na taj način krši zakon i ove uslove, biće stopiran bez odlaganja. WebIzlog ima prava da preuzme informacije sa postavljenog sadržaja klijenta koje se mogu iskoristiti isključivo kako bi se otklonile greške nastale zloupotrebom od strane Korisnika.

6.4. Korisnik mora uvek da ima ažurne kontakt podatke, kako bi Whois servis RNIDS-a na ispravan način i sa svim potrebnim kontakt informacijama identifikovao korisnika domena.

6.5. Korisnik je odgovoran kako za ime domena tako i za sadržaj koji se na tom domenu prikazuje.

6.6. Korisnik je odgovoran za domen i mora da vodi računa o tome da domen ne sme imati bilo kakve veze sa pornografskim sadržajem i da ni na koji način ne vređa druge osobe na verskoj, nacionalnoj, polnoj ili drugoj osnovi. WebIzlog zadržava pravo da ovakvog korisnika i isključi.

6.7. Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena, korisnik izričito potvrđujete da je upoznat sa Opštim uslovima o registraciji .rs domena kao i Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena RNIDS-a i da ih u potpunosti prihvata.